Jump to the main content block

Faculty

Name Title
Chung-I, Lin Professor
Li-Ling, Huang Assistant Professor

Adjunct

Name Title
Tian-Shang, Wu Professor
De-Xiu, Xu Professor
Chang-Mo, Hsu Professor
Jing-Xiong, Chen Professor
Hai-Yen, Yeh Professor
Pei-Fu, Ho Associate Professor
Enq-Jy,Charng Associate Professor
Wen-Ling, Chen Associate Professor
Ming-Tao, Liu Associate Professor
Wen-Bin, Tsai Associate Professor
I-Wei, Lin Assistant Professor
Wen-Liang, Kuo Assistant Professor
Yi-Chun, Lee Assistant Professor
Chin-Shih, Chang Lecturer
Yu-Tang, Chen Lecturer
Yi-Chieh, Yang Lecturer
Jia-Cheng, Yang Lecturer
Pi-Er, Cheng Lecturer